flag Судова влада України
Увага! Суд не здійснює правосуддя. Підсудність змінено на Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Положення про порядок доступу до публічної інформації

Затверджено:

наказом голови суду

15-А  від 16.04.2012 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок організації доступу до публічної інформації , що знаходиться у володінні

Чаплинського районного суду Херсонської області

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1 Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Чаплинського районного суду Херсонської області (далі – Суд).

Термін «публічна інформація» в цьому Положенні вживається в значенні, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».

1.2 Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

1.3 Дія цього Положення не поширюється на надання інформації отриманої або створеної    під час здійснення судочинства Судом, під час виконання судових рішень, а також на   відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальними законами.

1.4. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовує і забезпечує заступник керівника апарату суду..

Розділ 2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду

2.1 Доступ до публічної інформації про діяльність суду забезпечується шляхом:

• оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації;

• розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;

• розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;

• надання інформації за запитами про публічну інформацію.

2.2 Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній та письмовій формах та у   вигляді документованої інформації, в тому числі у електронному вигляді.

Інформацією про діяльність Суду є інформація про:

• місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

• прізвище, ім’я по батькові, службові номери засобів зв’язку голови та його заступника, а також керівника апарату, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

• розклад роботи та графік прийому громадян;

• вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

• перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

• порядок складання, подання запиту на інформацію до Суду;

• систему обліку, види інформації, якою володіє Суд;

• банківські реквізити для сплати судового забору та порядок його оплати.

2.3 Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону структурними підрозділами або уповноваженими посадовими особами.

У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.

2.4 Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

2.5 Не належать до публічної інформації:

• інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

• внутрішньо-організаційна інформація, документи у Суді, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, (Перелік наведено у додатку 1 до цього Положення);

• інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.

2.6 Інформацією з обмеженим доступом у Суді є:

1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.

3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування» або інша інформація віднесена згідно із Законом до службової інформації.

2.7 Особами, відповідальними за підготовку матеріалів за запитами на інформацію є, працівники апарату Суду в межах своєї компетенції.

2.8 Підготовку проекту відповіді на запит про отримання публічної інформації щодо діяльності Суду забезпечує відповідальна особа з питань запитів на інформацію на основі матеріалів, наданих:

• щодо інформації з автоматизованої системи діловодства Суду, документів, що зберігаються в архіві Суду – старшим секретарем суду; 

• про день, час і місце розгляду судових справ: в усній формі (за телефоном), в письмовій формі (за письмовими запитами) – секретарями суду;

• про доступ до судових засідань у Суді – судовими розпорядниками суду;

• про прийом громадян у Суді – старшим секретарем суду;

• про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад – заступником керівника апарату суду;

• про нормативно-правові засаді діяльності Суду; наповнення інформацією веб-сайту Суду; відомості з бібліотечного фонду Суду – заступником керівника апарату суду ;

• про матеріальне-технічне забезпечення Суду; про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, що відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду – керівником апарату суду;

• про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду – головним спеціалістом з інформаційних технологій. 

2.9 Надання публічної інформації здійснюється за підписом голови Суду, його заступника або керівника апарату Суду або особи, яка його заміщує, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Розділ 3. Надання публічної інформації про діяльність Суду

3.1 Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується консультантом з кадрової роботи та судової статистики Суду.

3.2 Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

  1) інформація про діяльність Суду:

• місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

• прізвище, ім’я по батькові, службові номери засобів зв’язку голови та його заступника, а також керівника апарату суду та його  заступника;

• розклад роботи та графік прийому громадян;

• вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

• порядок звернення до Суду учасників судового процесу;

2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

4) аналізи судової статистики та узагальнення судової практики;

5) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

6) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;

7) банківські реквізити для сплати судового забору та порядок його оплати;

8) інші відомості про діяльність Суду, які можуть бути віднесені до публічної інформації.

3.3 Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

3.4. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується інформація:

1) пов'язана з розглядом справ у Суді;

2) про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об'єднань громадян з питань, пов'язаних з організацією діяльності Суду;

3) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду у Суді;

 4) банківські реквізити для сплати судового збору та порядок його сплати;

5) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувача інформації про діяльність Суду.

3.5 Порядок доступу осіб, указаних у пункті 3.5 до приміщення Суду регулюється Правилами пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених спільним наказом Державної судової адміністрації та МВС України.

3.6 З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна переписати зі зразка, який розміщений на інформаційному стенді або на офіційному веб-сайті Суду (додаток 2,3 до Положення).

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Розділ 4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1 Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються у  канцелярії Суду відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді з урахуванням вимог цього Положення.

4.2 Запити на інформацію реєструються в автоматизованій системі ДЗС.

4.3 Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції старший секретар канцелярії виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх для накладення резолюції голові Суду чи його заступнику, керівнику апарату Суду відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про судоустрій та статус суддів» і в той же день з відповідною резолюцією передається відповідальній особі з питань запитів на інформацію (або особі, яка її заміщує) та співвиконавцям.

4.4 Відповідальним за надання відповіді на запит про публічну інформацію є заступник керівника апарату суду. Працівники інших структурних підрозділів, визначені у резолюції як співвиконавці, зобов’язані не пізніше двох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальній особі з питань запитів на інформацію відповідні документи, інформацію, пояснення. У разі необхідності відповідальна за підготовку публічної інформації особа має право самостійно встановити виконавців відповідно до напрямків діяльності структурних підрозділів.

4.5 Запити у вигляді електронного документу з відповідним електронним підписом запитувача, що надійшли на визначену електронну адресу суду реєструються та опрацьовуються в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.6 Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації у вигляді електронного документа або в іншій формі.

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до канцелярії Суду для зберігання згідно з  номенклатурою справ Суду. Електронний запит, що не містить електронного підпису та адреси запитувача вважається анонімним і відповідь на них не підлягає задоволенню.

4.7 Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.8 У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних відповідальна особа з питань запитів на інформацію, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.9 У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

Розділ 5. Порядок надання інформації про діяльність Суду

5.1 Відповідь на запит готується відповідальною особою з питань запитів на інформацію та підписується головою суду, його заступником або керівником апарату Суду відповідно до визначеної компетенції.

5.2 Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3 У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. Уразі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

5.4 Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.

5.5 Інформація надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 

5.6 Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

• якщо не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

• інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

• не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

• особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

5.7 Відповідальна особа з питань запитів на інформацію та надання інформації апарату Суду забезпечує:

• надання консультацій під час оформлення запиту, якщо особа складає його в Суді;

• оформлення запиту на інформацію, якщо особа з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) не може це зробити самостійно;

• інформування відповідальної особи з питань запитів на інформацію про наміри запитувача реалізувати право на роботу з документами, їх фотографування, копіювання, сканування, записування на будь-які носії інформації тощо.

Розділ 6. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації у Суді

6.1 Відповідальність за порушення у сфері доступу до публічної інформації визначається відповідно до чинного законодавства України.